Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo

Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo

Politidistriktene for Asker og Bærum og Oslo ble slått sammen fra 1. januar 2016, men en samlokalisering av 110- og 112-sentralene ligger fortsatt noen år fram i tid. Asker og Bærum brannvesen og Oslo Brann- og redningsetat mente likevel at det var riktig å slå deres 110-sentraler sammen og fra 1. mars var det en realitet.

Dette har blitt en stor sentral som dekker ca. 850 000 innbyggere, og to brannvesen med 11 brannstasjoner med kasernerte mannskaper.

Nærheten borte

Sentralen er stor og robust, som er et ønske for en moderne nødsentral. Sentralen holder til i leide lokaler akkurat på grensen mellom Bærum og Oslo, men lokalene er ombygget og tilpasset dagens behov for en nødmeldesentral. Det har vært noe diskusjon rundt dette å etablere en 110-sentral som ikke har direkte tilknytning til en brannstasjon. Tiden vil vise om det vil ha noen direkte påvirkning på tjenestene sentralen skal levere. Det som er viktigere enn nærheten til brannstasjon er nok heller systemer og opplæring som sørger for at 110-operatøren til enhver tid er oppe og nikker i forhold til materiell og utstyr som finnes i brannvesenene. Det er ingen garanti at disse tingene ivaretas selv om man ligger vegg i vegg med en brannstasjon. Det er også innført en strengere regime når det gjelder tilgangen til operasjonsrommet. I den nye sentralen er det kun autoriserte personer som kommer inn der, det vil si egne ansatte i utgangspunktet.

Utnytte restkapasitet

En av mange som har jobbet mye med dette er prosjektleder Knut Halvorsen. Han har fartstid fra både Asker og Bærum brannvesen og Oslo brann- og redningsetat, noe som viste seg å være veldig nyttig i denne prosessen. Knut har også vært vikar i 110-sentralen så han har også egen erfaring på hvordan skoen kan trykke i en sentral. Brannmannen tok en prat med han.

Hva vil være den største fordelen med en felles sentral for disse to brannvesen være sånn du ser det?

Den største fordelen slik jeg ser det, er at vi får utnyttet hverandres restkapasitet. Nå er flere operatører samlet i et operasjonsrom og da har vi i de fleste tilfeller flere operatører som kan jobbe med en hendelse i akuttfasen.

I tillegg vil vi få bedre koordinering av ressursene på tvers av grensene, da Oslo og Asker/Bærum har korte kjøreavstander mellom sine stasjoner. Vi vil også i større grad kunne tilrettelegge for operativ ledelse i operasjonsrommet, som vi har sett er et nødvendig behov, sier Halvorsen.

Hva har vært de største utfordringene med denne sammenslåingsprosessen sett fra ditt ståsted?

I akkurat denne prosessen har tidspresset vært den største utfordringen. Det var et ønske fra brannsjefene at samlokaliseringen skulle gjennomføres så raskt som mulig, og vi satte oss da som mål å gjennomføre hele prosessen på ett år. Jeg mener vi klarte å fullføre fasiliteter og teknikk godt innenfor tidsplanen, mens operativ opplæring burde fått litt mer tid. Her er læringspunktet at denne planleggingen kunne startet før, mener han.

Kan du si litt om sikkerheten / back up som er lagt inn i sentralen?

I planleggingen har vi hatt fokus på ny teknologi innenfor telefoni og alarmhåndtering. Alt er dimensjonert med god kapasitet og redundante løsninger.

Noe du ville gjort annerledes om du skulle begynt på nytt i dag med en sånn prosess?

Vi benyttet mye tid på planlegging av det tekniske og dette mener jeg har blitt veldig bra. I ettertid har vi sett at vi burde hatt større fokus på opplæring og tilpasninger av utstyret før oppstartdato. Jeg ville derfor hatt større fokus på dette hvis jeg skulle gjennomført et nytt prosjekt. Jeg føler også at jeg har hatt en bratt læringskurve innenfor prosjektarbeid, og i neste runde kunne jeg nok jobbet mer effektivt i struktureringen av prosjektet, avslutter Knut Halvorsen.

Mye nytt

Brannmannen tok også en kort prat med en av de mest erfarne vaktkommandørene i den nye sentralen, Bjørn Tore Farstad. Han har også lang fartstid fra vaktstyrken i Oslo før han søkte seg til 110-sentralen for noen år siden. At en 110-sentral skal betjene flere brannvesen er ingen nyhet i Norge, men for 110-sentralen i Oslo var dette nytt. Vi stilte derfor følgende spørsmål til Farstad.

Har det vært noen praktiske utfordringer for dere nå etter sammenslåingen, hvor dere skal betjene tre kommuner og to ulike brannvesen?

Det blir nye utfordringer ved en sammenslåing på flere måter. Vi skal betjene mange flere innbyggere enn før som bor spredt på et stort geografisk område. Vi skal ha tett samarbeid med to forskjellige brannvesen som har ulike måter å jobbe på. Selv om vi før har bistått hverandre ved større hendelser er nå samarbeidet mer formelt, noe som kommer innbyggerne til gode. Via Vision-systemet vil den nærmeste bilen bli sendt enten den kommer fra Oslo, Asker eller Bærum. Vi skal læres opp og håndtere nytt arbeidsverktøy og metoder i sentralen. Flere arbeidsoppgaver og nye rutiner gjør at det tar noe tid for mange av oss å bli trygge på at det vi leverer til beredskap og innbyggerne er av samme gode kvalitet som før. Noen medarbeidere fra den gamle 110-sentralen i Asker har blitt med over til vår nye felles sentral. Dette er veldig bra for oss da de kan bistå med sin lokale kunnskap og ABBV sine rutiner som nødvendigvis tar tid å innarbeide.

Fordeler med en stor sentral som skal betjene snaut 20 prosent av Norges befolkning?

Samarbeid og bruk av ressurser på tvers av kommunegrensene er til stor fordel for innbyggerne. Flere ansatte med forskjellig kompetanse og bakgrunn styrker vaktlagene. Sentralen kan også dra nytte av stor kompetanse og støtte i fagmiljøene på beredskap under store og langvarige hendelser, forteller Farstad.

Til slutt vil jeg bare nevne at mye fortsatt er «nytt» for oss med en stor 110-sentral. Noe av det tekniske har ikke fungert optimalt, men det jobbes kontinuerlig med dette. Det utarbeides nye felles rutiner, nytt sambandsreglement og mange nye talegrupper som etterhvert skal tas i bruk. Det tar litt tid å tilegne seg erfaring med måten å jobbe på og hvordan vi skal fordele arbeidsoppgavene ved større hendelser.

Jeg håper på fortsatt godt samarbeid mellom alle aktører i de tre kommunene, avrunder vaktkommandør Bjørn Tore Farstad.

Frem i tid

Tanken er at denne felles sentralen som nå følger det nye politidistriktet i Asker, Bærum og Oslo skal flyttes til felles lokaler med politiets operasjonssentral i Oslo om fem år. Dette i henhold til de overordnede målene for de nye politidistriktene. Så får en krysse fingrene for at også AMK melder seg på her. Dette vil helt sikkert være en stor gevinst for det publikum som nødetatene skal betjene. Samhandling, kommunikasjon, informasjonsdeling, koordinering osv. vil være enklere om man er samlokalisert. Det er vel ingen av de erfaringene som er gjort som bestrider dette? Om det også blir et felles brannvesen Asker, Bærum og Oslo vil tiden vise.

COMMENTS