Innrapportering av branner er fortsatt ikke tilfredsstillende

Innrapportering av branner er fortsatt ikke tilfredsstillende

KOMBRA har tidligere dokumentert at innrapportering av brannårsak fra politiet til DSB har ligget på et svært lavt nivå. Etter at KOMBRA tok dette opp med Politidirektoratet, har det blitt en betydelig forbedring, men det gjenstår fortsatt mye før alle branner er rapportert. Politidirektoratet følger situasjonen nøye, og vil etter en tid vurdere ytterligere tiltak.

Tekst og foto: KOMBRA AS, Thor Kr. Adolfsen

I februar 2021 dokumenterte KOMBRA ved hjelp av statistikk fra DSB, at politiet i perioden 2016 – 2019 rapporterte inn kun 30,8 prosent av boligbrannene og 17,2 prosent av alle branner totalt. Her er det ikke tatt med skorsteinsbranner og brannhindrende tiltak.

I påtaleinstruksen § 7-4 femte ledd står det følgende

Ved brann skal det foretas etterforsking om årsaken selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbart forhold.

Kravet er gjentatt i instruksen fra riksadvokaten datert 1973. Alle branner skal også etter forskrift innrapporteres til DSB. Tall innhentet for perioden 2016 til 2019 viser at det var stor svikt i innrapporteringen

KOMBRA har tatt opp disse forholdene med Politidirektoratet. Etter en tid meddelte direktoratet at de hadde lagt inn en obligatorisk rapporteringsrutine i politiets datasystem. Dette er en rutine som medfører at det ikke er mulig å avslutte en brannsak i datasystemet uten at det blir sendt inn en rapport om årsak til DSB. Rutinen trådte i kraft fra 01.12.2021. Ideelt sett skulle derfor innrapporteringen være tilnærmet 100 %.

KOMBRA har nå innhentet tall fra DSB i perioden 01.12.2021 til 28.02.2022. Tallene vises i vedlagte tabeller 1,2 og 3. Det er gått seks måneder siden 28. februar 20221. De aller fleste brannene burde derfor vært innrapportert innen august 2022, da denne artikkelen ble skrevet. 110-sentralene representerer omtrent området for politidistriktene.

Det har vært en betydelig bedring av innrapporteringer, men så var også potensialet for forbedringer stort. I perioden fra og med 2016 til og med 2019 ble 30,8 prosent av boligbrannene innrapportert. I perioden fra og med 01.12.2021 til og med 28.02.2022 ble 67,7 prosent av boligbrannene innrapportert. Det er en betydelig bedring med hele 36,9 prosentpoeng, men det er fortsatt et godt stykke igjen til 100 prosent som bør være målsettingen. For alle typer branner er det i samme periode blitt en forbedring fra 17,2 prosent til 34,9 prosent, dvs. en forbedring på 17,7 prosentpoeng.

Mange vil nok være interessert i brannårsakene og da kanskje særlig hvor mange branner som føres opp med ukjent årsak. Dette kommer vi tilbake til i senere artikler.

110-sentral Antall branner totalt

(ikke branntilløp)

Med brannårsak fra politiet Prosent med brannårsak fra politiet
110-sentralen i Salten 82 41 50,0
110-sentralen for Finnmark 36 17 47,2
110 Vest 237 95 40,1
Midt-Norge 110-sentral IKS 142 57 40,1
Møre og Romsdal 110-sentral KF 97 38 39,6
110-sentralen i Tromsø 70 26 37,1
Nødsentral brann, Rogaland brann og redning IKS 240 84 35,0
Sør-Øst 110 IKS 438 152 34,7
Øst 110-sentral IKS 345 116 33,6
110-sentralen i Oslo 276 92 33,3
Namdal 110-sentral 74 23 31,0
Alarmsentral Brann Innlandet 268 76 28,4
110-sentralen Agder 228 52 22,8
       
Totalt 2415 811 34,9

 

Tabell 1

Tabellen viser en oversikt over totalt antall branner og brannårsak fra politiet. Brannårsak betyr i denne sammenheng at det er levert rapport om brannårsaken fra politiet til DSB. «Ukjent brannårsak» er også en brannårsak. Tallene gjelder fra og med 01.12.2021 til og med 28.02.2022. Skorsteinsbranner er ikke med i statistikken. Tallene er rangert slik at de med høyest prosentpoeng står øverst.

 

110-sentral Antall bygningsbranner totalt

(ikke branntilløp)

Med brannårsak fra politiet Prosent med brannårsak fra politiet
110-sentralen i Salten 31 28 90,3
Nødsentral brann, Rogaland brann og redning IKS 77 55 71,4
Sør-Øst 110 IKS 143 102 71,3
Midt-Norge 110-sentral IKS 56 39 69,6
Møre og Romsdal 110-sentral KF 32 22 68,8
110-sentralen for Finnmark 15 10 66,7
Alarmsentral Brann Innlandet 77 51 66,2
Øst 110-sentral IKS 109 70 64,2
110 Vest 86 53 61,6
110-sentralen Agder 54 32 59,3
110-sentralen i Oslo 108 64 59,3
Namdal 110-sentral 19 10 52,6
110-sentralen i Tromsø 27 14 51,9
       
Totalt 834 550 65,9

 

Figur 2

Tabellen viser en oversikt over totalt antall bygningsbranner og brannårsak fra politiet. Brannårsak betyr i denne sammenheng at det er levert rapport om brannårsaken fra politiet til DSB. «Ukjent brannårsak» er også en brannårsak. Tallene gjelder fra og med 01.12.2021 til og med 28.02.2022. Skorsteinsbranner er ikke med i statistikken. Tallene er rangert slik at de med høyest prosentpoeng står øverst.

 

110-sentral Antall boligbranner total (ikke branntilløp) Med brannårsak fra politiet Prosent med brannårsak fra politiet
110-sentralen i Salten 21 21 100,0
Møre og Romsdal 110-sentral KF 24 19 79,2
Nødsentral brann, Rogaland brann og redning IKS 50 37 74,0
Midt-Norge 110-sentral IKS 43 31 72,1
Alarmsentral Brann Innlandet 47 33 70,2
Sør-Øst 110 IKS 99 69 69,7
110 Vest 54 37 68,5
Øst 110-sentral IKS 85 58 68,2
110-sentralen for Finnmark 12 8 66,7
110-sentralen Agder 38 23 60,5
110-sentralen i Oslo 80 46 57,5
110-sentralen i Tromsø 18 9 50,0
Namdal 110-sentral 15 6 40,0
       
Totalt 586 397 67,7

 

Figur 3

Tabellen viser en oversikt over totalt antall boligbranner og brannårsak fra politiet. Brannårsak betyr i denne sammenheng at det er levert rapport om brannårsaken fra politiet til DSB. «Ukjent brannårsak» er også en brannårsak. Tallene gjelder fra og med 01.12.2021 til og med 28.02.2022. Skorsteinsbranner er ikke med i statistikken. Tallene er rangert slik at de med høyest prosentpoeng står øverst.

Siden det fortsatt er et stykke igjen til at alle branner er rapport fra politiet til DSB, har KOMBRA stilt Politidirektoratet noen spørsmål om temaet.

 

Hvordan forklarer Politidirektoratet at ikke innrapportering av brannårsaker har bedret seg mer i den aktuelle perioden slik tallene fra DSB viser?

 

  • Innrapportering av brannårsaker har over tid ikke vært god nok. I slutten av 2021 ble det iverksatt tiltak for å øke innrapporteringen gjennom forbedring av interne rutiner og arbeidsprosesser. Vi er glade for at rapporteringene viser en økning, men erkjenner at det fortsatt ikke er godt nok. En årsak kan være at flere av brannene i det aktuelle tidsrommet ikke er ferdig etterforsket, men dette er forhold vi ikke har nærmere kunnskap om uten å gå inn i den enkelte sak, sier politiinspektør Fredrik Skoglunn.

 

Hvordan vil Politidirektoratet arbeide slik at innrapportering av brannårsaker blir enda bedre?

 

  • Vi ønsker å bidra til økt brannsikkerhet, og ser at politiets rapporteringer av brannårsaker er et viktig bidrag inn i det forebyggende arbeidet. Vi er opptatt av at antall innrapporteringer økes, men vurderer per nå at iverksatte tiltak må få mer tid til å virke før man konkluderer. Vi vil fortsette å følge med på innrapporteringene fremover, og vurdere ytterligere grep dersom innrapporteringene ikke bedrer seg over noe lengre tid, sier politiinspektør Fredrik Skoglunn.

 

 

Kvalitetssikring

Alle tall har DSB hentet ut av BRIS. BRIS er vanskelig å bruke synes jeg, derfor ber jeg alltid DSB selv hente ut tallene. Intervjuet med POD er gjort på e-post.