Riksadvokaten utarbeider nytt rundskriv om brannetterforskningIllustrasjonsfoto, foto: Thor Kr. Adolfsen.

Riksadvokaten utarbeider nytt rundskriv om brannetterforskning

Riksadvokatens rundskriv om brannetterforskning er snart 50 år gammelt. Det motiverer ikke til å etterforske branner eller undervise i brannetterforskning. Nå annonserer riksadvokaten at et nytt rundskriv vil bli utarbeidet. Det vil bety mye for hele miljøet innen brannetterforskning.

Tekst: Thor Kr. Adolfsen, KOMBRA AS

 

Riksadvokaten leder hele påtalesektoren. En del av ledelsen skjer ved utsendelse av rundskriv som bl.a. beskriver hvordan brannetterforskningen i Norge skal utføres og hvilke prioriteringer som skal gjøres. Rundskrivene er derfor styrende for hele miljøet innen brannetterforskning.

Det siste rundskrivet er fra 1973 – det er altså snart 50 år gammelt. Nytt rundskriv har vært etterlyst gjennom mange år. KOMBRA begynte å arbeide med saken for et år siden. Det første initiativet var et møte med en statsadvokat. Deretter fulgte et brev på 12 sider hvor alle svakhetene ved det gamle rundskrivet ble belyst. Det dreide seg bl.a. om mange henvisninger til lover og forskrifter som var feil og manglende beskrivelser av brann som et miljømessig problem. Et av de mest alvorlige punktene var at rundskrivet ikke inneholdt henvisning til Nordisk brannmanual som i dag er et særdeles viktig dokument i brannetterforskningen. KOMBRA gjennomførte også en undersøkelse i det branntekniske miljøet som viste at det var et skrikende behov for et nytt rundskriv. Etter henvendelsen til riksadvokaten ble det skrevet mange artikler som er publisert i Brann & redning. Det ble også rettet flere oppfølgende henvendelser til riksadvokaten.

 

Tirsdag 25. oktober i år mottok KOMBRA en e-post fra riksadvokaten som meddelte at riksadvokatembetet nå var i ferd med å lage et nytt rundskriv om brannetterforskning. I brev til samtlige politidistrikter skriver riksadvokaten at de har frigjort kapasitet slik at de nå har ressurser til å arbeide med brannsaker. I brevet står følgende:

Generell delegasjon av påtalekompetanse fra riksadvokaten til statsadvokaten har frigjort kapasitet til å rette oppmerksomhet mot andre saksområder enn de riksadvokaten tradisjonelt har behandlet. En konsekvens av det er at vi på prosjektbasis, og uavhengig av lovbruddenes strafferamme, har mulighet til å gå mer målrettet til verks i straffesaksbehandlingen, for eksempel ved å hente inn og treffe påtaleavgjørelse i saker på områder som reiser vanskelige spørsmål av faktisk eller rettslig karakter, og hvor det er behov for sentrale avklaringer. Gjennom det vil man antakelig også gjøre seg erfaringer som har overføringsverdi til etterforsking og påtalebehandling mer generelt.

Brannsakene antas å være egnet for et slikt prosjekt, og riksadvokaten har besluttet å se nærmere på straffesaksbehandlingen på dette området ved å hente inn et representativt utvalg saker for avgjørelse, med sikte på deretter å utarbeide et nytt brannrundskriv.

I riksadvokatens juridiske system er brannsaker karakterisert ved forskjellige statistikkoder. Listen over koder er presentert nedenfor og viser at riksadvokaten er interessert i så å si alle brannsaker.

 

Statistikkgrupper for brannsaker:

2870 Fremkalling av fare for allmennheten, brann

2872 Uaktsom fremkalling av fare for allmennheten, brann

2851 Skadeverk på eller i bygning

2854 Grovt skadeverk på eller i bygning

2857 Særlig grovt skadeverk på eller i bygning

2860 Grovt uaktsomt skadeverk på eller i bygning

2898 Skadeverk og fremkalling av fare for allmennheten

9710 Brann/død/personskade

9711 Brann, Teknisk

9725 Brann, ukjent årsak

8510 Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr.20

9799 Undersøkelse diverse

 

Riksadvokaten skal også arbeide med brannsaker der det er innhentet brannsakkyndige erklæringer.

 

Statistikkoder for brannsaker der det er innhentet brannsakkyndige erklæringer:

2659 Grovt forsikringsbedrageri

2852 Skadeverk på/i motorkjøretøy

2853 Skadeverk på andre gjenstander

2856 Grovt skadeverk på andre gjenstander

2866 Mindre skadeverk på eller i bygning

2955 Grovt skadeverk på/i motorkjøretøy eller annet transportmiddel

6207 Ulovlig tømming/brenning av avfall

673 Eksplosiver

 

I riksadvokatens brev fremgår det at prosjektperioden for å arbeide med brannsaker strekker seg fra november 2022 til og med april 2022.  Mot slutten av brevet skriver riksadvokaten følgende:

 

Etter at prosjektet er avsluttet, vil riksadvokaten utarbeide et nytt brannrundskriv.

 

Kripos, som er fagforvalter på dette området, har deltatt i forberedelsen av prosjektet og vil bli konsultert underveis i arbeidet og ved utarbeidelsen av nytt rundskriv.

 

KOMBRA mener initiativet fra riksadvokaten er svært positivt. Det kom sent, men det vil etter KOMBRA sin mening bety mye. Hva den øverste påtalemyndigheten prioriterer i sitt arbeid betyr mye for alle som etterforsker branner og underviser i brannetterforskning.

 

KOMBRA følger opp saken og presenterer selvfølgelig det nye rundskrivet når det kommer.