ET HELT ÅR MED EKSTRA FOKUS PÅ RENE BRANNFOLK OG FEIERE Både brannfolk og feiere hadde annerledes men veldig kjekke dager på jobb de to dagene innspillingen av musikkvideoen «Ta ansvar» pågikk.

ET HELT ÅR MED EKSTRA FOKUS PÅ RENE BRANNFOLK OG FEIERE 

Med rød løper, popcorn og bobler i glassene sparket Rogaland brann og redning IKS (RBR) i gang holdningskampanjen «Rene brannfolk og feiere» med premiere på musikkvideoen «Ta ansvar» i slutten av oktober. Kampanjen skal vare i et helt år, med fokus på å ivareta egen og kollegaers helse. 

 

Tekst og foto: Bente Henriksen,
kommunikasjonsrådgiver i Rogaland brann og redning IKS
 

 

Hovedmålsetningen med kampanjen «Rene brannfolk og feiere» er å spre kunnskap og øke bevisstheten rundt temaet kreftrisiko og helseskader som kan ramme som følge av eksponering av farlige stoffer, samt kompetanseheving rundt hvordan man kan ivareta egen og andres helse i jobbsammenheng. 

 • Vi ønsker å øke forståelsen for de helseskader som brannfolk og feiere er sårbare for, og øke bevisstheten rundt bruk av verneutstyr. Og ikke minst riktig bruk av verneutstyret. Vi vil ha stort fokus på hvordan vi kan redusere eksponeringen av farlige stoffer, sier kampanjeleder Lene Nyberg i RBR. 

 

SPILTE INN EGEN SANG OG MUSIKKVIDEO 

For å skape blest og interesse rundt kampanjen og det viktige budskapet som ligger bak, valgte kampanjegruppa å bruke litt utradisjonelle virkemidler. Ansatte i RBR skrev nemlig sin egen rapp. Denne ble spilt inn i studioet til Stavanger-artisten Tore Pang, som også var den som satte musikk til sangen.  

Med fengende toner og et refreng som lett setter seg på hjernen, formidler sangen «Ta ansvar» et viktig budskap. Nemlig viktigheten av å ta ansvar for seg selv og kollegaenes helse. Dette kommer enda bedre fram i musikkvideoen som er laget til rappen, som spiller på humor for å få fram budskapet. Med gangstereffekter, flammer og tøffe dansetrinn som bakteppe, byr de ansatte virkelig på seg selv når de trer ut av komfortsonen og sine daglige gjøremål i brannvesenet. 

 

 • Vi ønsker med dette å formidle viktigheten av å respektere soneinndeling, å bruke riktig verneutstyr, og av riktig renhold av kontaminert utstyr etter bruk, sier Lene Nyberg.  

 

Atle Dahl fra Flyt Film i Stavanger hadde regien for musikkvideoen, mens Harmony Pyrotechnics leverte det pyrotekniske utstyret som ble brukt under innspillingen. 

 

OM KAMPANJEN 

Kampanjen «Rene brannfolk og feiere» vil gå over ett år, hvor vi hver måned vil fokusere på et nytt tema. 

 

Følgende tema vil bli belyst gjennom kampanjen: 

 1. «Ta ansvar» 
 1. Kreftfare og «Movember» 
 1. Rengjøring og etterarbeid 
 1. Åndedrettsvern 
 1. Innsatscontainer 
 1. Soneinndeling 
 1. Farlige stoffer 
 1. Loggføring (eksponering) 
 1. Avvikshåndtering 
 1. Bruk av verneutstyr 
 1. STAMI-rapporten 
 1. «Ta ansvar» 

For å få spredd viktig informasjon om de ulike temaene, er planen blant annet å produsere korte filmsnutter med de viktigste læringspunktene fra webinarer, seminarer, foredrag, filmer, forskningsrapporter og så videre hver måned. Disse filmsnuttene vil bli publisert på RBR sitt intranett, for å sikre at informasjonen skal være tilgjengelig for alle ansatte til enhver tid. 

 

 • Vi har dialog med ulike aktører i fagmiljøet, og har kontakt med både STAMI, Sintef, Kreftregisteret, Kreftforeningen og Brannmenn mot kreft for å få til et samarbeid i forbindelse med kampanjearbeidet, fortsetter Lene Nyberg.  

Kjetil Dyngeland, Gaute Bøe, Morten Berggraf, prosjektleder Lene Nyberg og Steffen Størseth som alle er ansatt i RBR gav av seg selv da de var i studio hos Stavanger-artist Tore Pang og spilte inn rappen «Ta ansvar».

INTERNKOMMUNIKASJON VIKTIG 

I løpet av kampanjeåret vil det formidles informasjon som er viktig å få fram både til brannfolk, feiere og lederne i RBR. Kampanjegruppa er klar over at det kan være utfordrende å nå ut med informasjon til målgruppa. Det er derfor satt i gang flere tiltak som skal sikre at både heltidsmannskaper, deltidsmannskaper og de ansatte i seksjon for boligtilsyn og feiing får med seg nyheter som kommer fortløpende gjennom hele kampanjeåret. 

 • Vi ønsker at kjernen i kampanjearbeidet skal nå ut til flest mulig i målgruppa, og har derfor jobbet mye med egne kampanjesider på intranettet vårt, sier Nyberg.  

 

ENORM INTERESSE PÅ SOSIALE MEDIER 

Selv om kampanjen er intern for de ansatte i Rogaland brann og redning IKS er temaet viktig også for andre. Og interessen har ikke uteblitt. Musikkvideoen har i midten av november nærmere 31.000 visninger på Facebook og rundt 6.000 visninger på YouTube. 

 

 • Vi håper at andre brannvesen kan bli inspirert til å til å starte liknende tiltak, slik at vi nasjonalt kan få større fokus på å ivareta egen helse, og på den måten også bedre forutsetninger for å gjennomføre tiltak som ivaretar helsen vår, slår Lene Nyberg fast.  

Hennes ønske er å informere bredt ut nasjonalt om kampanjearbeidet, og om funn som blir gjort.  

 • Dette blir et år med viktige budskap og spennende aktiviteter, og vi er åpne for både samarbeid og erfaringsutveksling med andre, avslutter prosjektlederen.   

Ansatte i RBR stilte velvillig opp da musikkvideoen skulle spilles inn. Innspillingen skjedde delvis i nedlagte fabrikklokaler på Kverneland og delvis på Hovedstasjonen i Sandnes.

Se musikkvideoen på YouTube her: https://youtu.be/B0SFJzwd7uc 

COMMENTS