– Regjeringen vil styrke brannutdanningen. Med denne bevilgningen legger regjeringen til rette for at vi tar et nødvendig steg nærmere ny fagskole og et viktig løft for brannberedskapen i hele landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det er behov for ny infrastruktur ved Norges brannskole før ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell kan starte opp. I januar 2019 fikk Statsbygg i oppdrag å starte arbeidet med å gjennomføre et forprosjekt for bygging av ny infrastruktur. Statsbygg vil levere endelig forprosjektrapport i juni 2020.

Midlene som regjeringen foreslår vil sikre samsvar mellom fremdrift i byggeprosjektet og øvrig nødvendig arbeid for å etablere ny fagskole.
Hvis byggeprosjektet blir realisert vil det gi en stimulanse til norsk økonomi, og slik sett legge til rette for å få folk tilbake i jobb.