Bekymring for beredskapen i brann- og redningstjenesten 

 Bekymring for beredskapen i brann- og redningstjenesten 

Innledning 

Norsk brannbefals Landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet har 15 kretslag. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet om brannfaglige saker i et samfunnsmessig perspektiv. Forbundet er upolitisk og engasjerer seg ikke i lønns- eller fagforeningsspørsmål. NBLF har i dag 1600 medlemmer. 

Brann- og redningsvesenet 

2/3 av brann og redningstjenesten i Norge er basert på 8500 flotte og meget kompetente deltidsmannskaper, ansatt i en prosentuell liten stilling. Deltidsmannskaper har sin hovedstilling enten i privat eller offentlig sektor. Ordningen er enten organisert i en vaktordning med vakt hver 4 uke eller uten vaktordning for de 16 forskriftpålagte brannmannskapene som er tilknyttet brannstasjonen/ kommunen sin beredskap. De fleste er ansatt på de timene de skal utføre lovpålagte øvelser i året, fra 1,5-3 % stilling. En kjensgjerning er at de fleste ikke er ansatt på bakgrunn av lønnen, men at de ønsker å utgjøre en forskjell for innbyggerne i kommunen. En samlet godtgjøring fra hovedarbeidsgiver og brann- og redningstjenesten tilsvare for eksempel 120 prosent stilling 

Bekymringen 

Som følge av situasjonen vi nå er inne i, blir flere og flere av ansatte i brann og redningstjenesten med deltidsstillinger permittert. Ansatte som blir permittert med dagens ordning straffes to ganger, som vi er redd kan skape en situasjon hvor ansatte sier opp eller ikke prioriterer å møte ved branner og ulykker. Eksempel: Ansatt deltidsmannskap med 100 % stilling hos hovedarbeidsgiver og 3 % stilling pluss vaktgodtgjørelse og betalt for utrykninger. Ca.120 % stilling. 

Etter permittering og overgang til dagpenger/ avklaringspenger: 62 % lønn fra NAV, trekk av dagpenger for vaktordning 1/5 og for antall timer de møter opp ved branner og ulykker. Normalt er nok lønnen hos hovedarbeidsgiver høyere enn i brann og redningstjenesten, som innebærer at de taper på å være med som deltidsmannskap i brann og redningstjenesten. Resultat 62 % stilling. side 2 

Norsk brannbefals landsforbund 

Regelverket 

Det er etter folketrygdloven § 4-3 andre ledd et vilkår for dagpenger at «vanlig arbeidstid» er redusert. Som vanlig arbeidstid regnes i henhold til dagpengeforskriften § 11-2 første ledd den samlede arbeidstiden stønadssøker hadde før ledigheten eller arbeidstiden ble redusert, begrenset oppad til 40 timer per uke, jfr. arbeidsmiljøloven § 10-4 (1). 

En full stilling (100 prosent) utgjør som regel 37,5 timer per uke. Dette innebærer etter vår forståelse at det potensielt vil kunne være avgjørende for hvorvidt inngangsvilkåret om 40 prosent arbeidstidsreduksjon er oppfylt, at stønadssøker har en deltidsstilling i tillegg til den stillingen vedkommende permitteres fra. 

Folketrygdloven § 4-13 gir regler om graderte dagpenger. Det følger av første ledd bokstav a at det ytes graderte dagpenger til medlem som er «delvis arbeidsløs og får mindre arbeidsinntekt fordi arbeidstiden per uke er blitt redusert». I henhold til NAVs rundskriv til bestemmelsen, R04-00, punkt 2.1, skal i utgangspunktet ethvert arbeid medføre gradering. For en arbeidstaker som permitteres fra en fulltidsstilling med 37,5 timers arbeidsuke og som i tillegg har en deltidsstilling, vil føring på meldekortet av arbeidstid i deltidsstillingen resultere i gradering av dagpengene. 

Forventninger 

Det er en reell fare for at deltidsansatte nå sier opp sine stillinger i brann- og redningstjenesten slik at på den lokale beredskapen utenfor de store byene svekkes. Vi ber om at ASD vurdere mulighetene for eventuelle forskriftsendringer slik at deltids brann- og redningspersonell uavkortet kan beholde godtgjøringen for det ekstra samfunnsoppdraget de har påtatt seg. 

Vennlig hilsen 

________ 

Nils-Erik Haagenrud 

Leder NBLF 

COMMENTS