Vurdering av utrykningsledere

Vurdering av utrykningsledere

 

I Oslo brann- og redningsetat (OBRE) har det de to siste årene blitt jobbet ekstra aktivt med operativ lederutvikling (OLU). Gruppen med fire brannmestere og en underbrannmester, som driver utviklingen fremover gjennom ett godkjent mandat og kursplan, ønsker gjennom denne artikkelen å dele sine erfaringer rundt det ene punktet i mandatet.

Bjørn-Fredrik Falkenberg, brannmester

Oslo brann- og redningsetat

«Det skal i løpet av 2018 være en plan for vurdering av kompetansen til brannmesterne og en oppfølgingsplan ved ikke tilfredsstillende resultat. Oppstart skal være i 2019»

 

I løpet av ett år blir det gjennomført fire samlinger utenom vakt for alle brannmestere. Kan ikke brannmesteren stille, kommer underbrannmesteren som stedfortreder. Det vi lenge har sett er at samtlige underbrannmestere også trenger opplæring i systematisk ledelse, da de svarer utrykningsleder når brannmester er borte. Dette jobbes det for å få innført.

Vi har laget en kursplan hvor hver samling har en gjennomgående rød tråd hva gjelder tematikk og caser. Grovt sett er en samling satt sammen av undervisning med interne eller eksterne foredragsholdere før lunsj, mens man etter lunsj kjører ulike caser ved hjelp av SimsUshare eller firestudio.

Vi følger også opp de samme fire hovedpunktene som man har på Norges brannskoles utrykningslederkurs.

Operativ ledelseder vi ser på hvordan vi er som ledere, ledelsesnivåer, organisering, kontrollspenn og oppdragsbasert ledelse.

Teamledelse – skal gi en forståelse for hvordan vi skal løse en innsats som gruppe og vi ser på teamledelse, støtteadferd, tilpasning, teamorientering.

Operativ psykologi – er et viktig område for å lære seg hvordan vi fungerer under en hendelse. Her ser vi på mental modell, felles mental modell, situasjonsbevisthet, beslutningstaking, stress og hukommelse.

Taktikk – er hvordan vi bruker våre ressurser og her tar vi også det faglige med kunnskap om hendelsen og hvordan vi skal løse de utfordringene vi har.

Vurdering av brannmester

I OBRE har vi i mange år hatt fagtester og intervjuer ved nyansettelser av alle lederstillinger på beredskap, men det å skulle lage en måte for å vurdere kompetansen til en brannmester med oppfølging om det ikke er tilfredsstillende, er noe nytt. Gruppens mandat er ikke til å misforstå og det er også enighet om at dette må til for å både styrke og opprettholde en høy kompetanse innen operativ ledelse på skadestedet. Noe både publikum og de andre nødetatene forventer av oss.

Flere brannvesen, spesielt utenfor Norge, stiller krav og gjør vurderinger av sine utrykningsledere gjennom skriftlige prøver og store caser på øvelsesfelt minimum annen hvert år. Tilfredsstiller man ikke minimumskravene får det konsekvenser.

I OBRE har vi 32 brannmestere, og forhåpentligvis etter hvert 64 underbrannmestere, som skal vurderes i rollen som utrykningsledere. Det er som hos alle andre brannvesen begrensninger på både tid og penger. Så hvordan skal vi kunne vurdere alle disse uten å bruke alt for mye tid, var det første som slo gruppen?

Etter mye tankevirksomhet, studiereise til Sverige og Bergen brannvesen, prat med gode venner i hele brann-Norge og overraskende tester av gruppens egne medlemmer, mener vi at vi nå har grunnlag for å si at noe bra er på gang. Vi har rett og slett prøvd å lage denne vurderingen så virkelighetsnært som vi med dagens midler klarer. Innendørs og gjennomførbart på totalt en time pr. kandidat.

Instruktør med mange roller: kjentmannen, i dette tilfellet Eirik Håheim Pedersen, som møter utrykningsleder Jens Lauritzen.

Test av vurderingsmåte

I månedsskifte oktober/november fikk vi testet måten å vurdere brannmestere på i systematisk ledelse fra mottak av call out og frem til innsatsleder brann ankom skadestedet og overtok.

I korte trekk har vi gjort som følger:

 • Vi har bevisst prøvd å formidle åpenhet og ufarliggjøring i forkant av vurderingen.
 • Brannmesterne har fått informasjon om at de skal vurderes i systematisk ledelse.
 • Hver og en møter til oppsatt tid og har med seg utrykningsjakke, hjelm, tidligere utlevert brannmestermappe og personlig radiooppsett med øreplugger/monofoner.
 • Vi har presentert de fire instruktørenes roller:
 1. Sambandsmann som er Brann 0, BAPS, intern talegruppe (andre enheter).
 2. 2 som vurderer kandidaten og er «eget mannskap på brannbilen».
 3. Spill-leder styrer Firestudio og spiller ulike roller kandidaten møter.
 • Kandidaten ønskes velkommen og får informasjon om hvordan spillet skal foregå.
 • Talegrupper stilles inn og radio monteres som når man kommer på jobb. Jakken og hjelmen henges på riggen («brannbilen»).
 • Kandidaten setter seg på ett rom (tiltenkt for eksempel rundt matbordet) og mottar call out med talemelding – «brannmelding 1890-bygård». Kandidaten beveger seg så inn i neste rom («vognhall») og setter seg i riggen.
 • Riggen er utstyrt som i våre brannbiler med Locus toughpad, ferdig innstilt samband til Brann 0 og BAPS 1, samt en Ipad.
 • Når kandidaten setter seg i riggen og trykker rykker ut på Locus skjerm, starter en video på lerret hvor port til vognhall går opp og det kjøres utrykning frem til det aktuelle skadestedet. Ca. 4 minutter.
 • Kandidaten kan prate/gi ordre direkte til eget mannskap på bilen, men må kontakte alle andre enheter over samband.
 • Under denne kjøreturen er det meningen at kandidaten skal utføre det han til vanlig gjør. Bruker Locus aktivt (leser oppdraget, streetview, hvilke enheter er sendt osv), innhenter opplysninger/snakker med Brann 0 og andre enheter på vei, lytter/gir melding i BAPS, informerer de andre i bilen og henter ytterligere bilder av objekt fra google maps.
 • Når filmen stopper er kandidaten fremme. Han trykker seg fremme i Locus og beveger seg ut av riggen og ned mot stort lerret hvor selve casen kjøres.
 • Kandidaten sender innlært BAPS-melding med tidskritisk informasjon, møter kjentmann og setter i gang umiddelbare tiltak basert på det han ser på lerretet.
 • Underveis i spillets gang (Firestudio), som kan få flere utfall etter som hvilke tiltak kandidaten gjør, blir det lagt på lyder av sirener og pumper som startes. Flere enheter og Brann 0 vil hele tiden oppta kapasiteten på sambandet slik at kontrollspennet til kandidaten også trigges.
 • Casen avsluttes etter ca, 13-15 minutter da innsatsleder brann ankommer og første møtet er gjennomført.
 • Kandidaten blir så bedt om å ta seg en kaffe på gangen, mens de to som skal vurdere kandidaten sammenligner og diskuterer resultatene de har dannet seg. Dette vurderes etter ett skjema med poengscore.
 • Kandidaten kommer inn og får en ærlig tilbakemelding på hva som er bra og hva som bør jobbes videre med.
 • Denne gangen ble ikke poengscore oppgitt til kandidaten. Den ble brukt internt som en pekepinn på om instruktørene tenkte likt.

Brigadesjef Tor Arne Elvrum stilte opp på noen av casene da egen brigade var i gang.

Erfaringer

 • 1 time pr. kandidat fra start til ferdig rekker slik casen denne gangen var utformet.
 • Det må legges inn minimum 15 minutters pause for instruktører mellom hver kandidat da det er slitsomt å vurdere og drifte spillet med flere kandidater over en hel dag.
 • Trenger minimum fire instruktører (samband, vurdering, spill-leder)
 • Vi ser per nå ingen problem med at det er interne instruktører og kolleger som vurderer. Dette med bakgrunn i at vi alle gjennom samlingene er blitt veldig trygge på hverandre, samt at det er to instruktører som hver for seg evaluerer.
 • Det er ingen ting som er hemmelig i forhold til hva som skal vurderes og hvordan det gis poeng – dette ligger på felles mappe.
 • Man må tørre å gi ærlige og konstruktive tilbakemeldinger – det er viktig for at vi skal bli bedre.
 • Vi ble raskt enige om at vurderingsskjema som ble brukt med basis fra NBSK ikke var bra nok – nye lages.
 • Vi ønsker oss nytt spillrom som skreddersys våre ønsker, så vi kan utvide casene og sågar trene alle funksjoner vi kan tenke oss – dette settes på den økonomiske planen for 2019.
 • Viktig å lage casene og omgivelsene så virkelighetstro som mulig.
 • Kandidaten og instruktører spille med.
 • Vi ser at vi lett kan bygge på med flere og større caser – taktikk vil bli lagt inn og vurdert etter hvert.
 • Viktig at kandidatene sitter igjen med positivitet og noen læringspunkter etterpå.
 • Viktig å ha det moro.
 • Konsekvens og oppfølgingsplan ved ikke tilfredsstillende resultat skal utarbeides av ledelsen. Den godkjennes av blant annet ledergruppen og Oslo brannkorps forening før vi i OLU kan begynne å vurdere utrykningslederne i 2019.
 •  

Vi har allerede hatt med observatører fra andre brannvesen som er nysgjerrige på hva vi holder på med. Det er veldig hyggelig og lærerikt for oss, så det er vi positive til. Sammen blir vi bare sterkere.

En stor takk til brannmesterne som stilte opp som prøvekaniner for oss instruktørene og ledelsen i OBRE som gir oss tillitt og er villig til å satse på operativ ledelse. Takk til Stig Haugen fra Lillehammer Region brannvesen som har evaluert oss instruktører og måten vurderingen av brannmestere er blitt gjennomført.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTS