Politidirektoratet lover bedre oppfølging av brannstatistikken. I disse tre artiklene går det frem at arbeidet med bedre rapportering av brannårsaker skal prioriteres både i POD og DSBIllustrasjonsfoto. Foto: OBRE

Politidirektoratet lover bedre oppfølging av brannstatistikken. I disse tre artiklene går det frem at arbeidet med bedre rapportering av brannårsaker skal prioriteres både i POD og DSB

Seksjonsleder i POD John Magnus Løkenflaen beklager sakens utvikling

 • Brannårsaksstatistikken er viktig, den må bli bedre

Etter at KOMBRA skrev om saken i fagbladet Brannmannen og internettavisen Brennaktuelt vil POD rydde opp. Seksjonsleder Løkenflaen i POD uttrykker at brannårsaksstatistikken er viktig. Hans avdeling vil jobbe aktivt for at statistikken skal bli bedre.

 

Tekst: Thor Kr. Adolfsen, KOMBRA AS

 

Etter at KOMBRA skrev flere artikler der det ble dokumentert at innrapportering av brannårsak fra politiet til DSB var svært lav, og at POD var svært uvillig til både å svare og utlevere dokumenter, er innstillingen til POD nå snudd helt. POD beklager situasjonen som er oppstått. Artiklene ble publisert i Brannmannen og nettavisen Brennaktuelt. I det følgende gjengis e-posten som ble mottatt etter at artiklene ble publisert. Seksjonsleder i POD John Magnus Løkenflaen skriver følgende:

 

Vi er enige i at vi har brukt for lang tid på å håndtere denne henvendelsen, og at den ikke har nådd opp på prioriteringslisten vår i tilstrekkelig grad. Det beklager vi.

Våre medarbeidere har et ønske om å svare ut alle henvendelser i tråd med enhver journalists forventning. I denne saken ser vi at vi ikke har levert i tråd med forventningene.  

 

Politidirektoratet er enige i at vi er nødt til å få bedre oversikt over innrapportering av brannårsaker. Det kan gi viktig innsikt når lignende hendelser skal forebygges. På sikt vil den nye tekniske løsningen i straffesaksbehandlingssystemet vårt forhåpentligvis bidra til at vi får bedre innsikt og mer nøyaktige tall. Denne informasjonen ønsker vi at skal deles med samarbeidsaktører, presse og innbyggere.

 

Vi er opptatt av at antall innrapporteringer økes. Vi har allerede fått tilbakemelding om at flere distrikt har iverksatt lokale tiltak for å bedre sin rutine for innrapportering. Det er vi glade for. Når vi har fått tilbakemelding fra samtlige distrikt, vil vi se om det i tillegg er behov for endring av innrapporteringskrav eller rutiner fra sentralt hold. Dersom gjennomgangen viser at det er behov for sentrale justeringer, så vil vi følge opp dette.

 

Dette temaet er viktig for oss, og for politiets forebyggende arbeid. Vi takker for at du setter fokus på dette, og ser frem imot å fortsette dialogen fremover. Vi tar gjerne en prat også dersom du ønsker det.

 

John Magnus Løkenflaen opplyser at politidirektør Marie Benedicte Bjørnland er orientert om saken.

 

Brannårsaksstatistikken

POD rydder opp og følger utviklingen – presiserer at etterforskningssaker skal rapporteres til DSB

 

I mange år har innrapportering av brannårsaker fra politiet til DSB sviktet. Resultatet har vært dårlig kvalitet på brannårsaksstatistikken. Nå vil POD rydde opp. Politiinspektør Fredrik Skoglunn sier det er viktig for politiet å bidra med brannårsak til bruk i det brannforebyggende arbeidet.

 

Tekst: KOMBRA AS

 

I tidligere artikler er det avdekket at politiet svikter når det gjelder innrapportering av brannårsaker til DSB. Tilbakemeldingene fra politidistriktene viser at det er stor svikt i rutiner og en del misforståelser. Dette har medført at brannårsaksstatistikken inneholder alt for få brannsaker. Dermed blir kvaliteten der etter. Brannårsaksstatistikken er svært viktig for nær sagt hele brannmiljøet. DSB har uttrykt dette tydelig.

 

 • God brannstatistikk er det viktigste verktøyet vi har for å drive kunnskapsbasert forebyggende arbeid, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB i en artikkel publisert i Brannmannen våren 2021.

 

 

Politiinspektør Fredrik Skoglunn i POD lover at POD vil følge med på hvordan utviklingen går etter at de har informert de enkelte politidistriktene som allerede, etter eget utsagn, skal ha endret lokale rutiner.

 

KOMBRA intervjuet Skoglund om saken.

 

Tilbakemeldingene fra politidistriktene så langt spriker i forklaringene. Hva er reglene for registrering av branner og innrapportering til DSB?

 • Politiet plikter etter Politiregisterforskriften § 10-15 å innrapportere brannårsak til berørte offentlige myndigheter. «Når det settes i verk etterforsking om årsaken til brann og andre ulykker, jf. straffeprosessloven § 224 fjerde ledd, skal politiet gi underretning til berørte offentlige myndigheter», sier

 

 

Ut fra tilbakemeldingene fra politidistriktene som KOMBRA har mottatt, viser det seg at det er noe forvirring rundt registrering av brannårsak. Noen politidistrikt hevder at registreringen tidligere foregikk i BL (basisløsning – politiets felle datasystem), for deretter å bli flyttet til en innloggingsside i DSB og så flyttet tilbake i BL. Noen hevder at registreringen fortsatt skal skje med innlogging til DSB. Hva er riktig her?

 

 • Tidligere var det sending av dokument. Nå finnes det en rutine for innrapportering i BL med innloggingslink. Dette ble etablert i august 2020, sier

 

Et politidistrikt skriver følgende:

 

I 2020 behandlet politidistriktet 670 brannsaker. 405 av sakene er avgjort utenfor straffesak. I disse tilfellene blir det ikke fremsendt brannstatistikkskjema. De resterende 265 brannsakene ble satt ut til etterforskning. Etterforskning av brannsaker skjer ved alle distriktets politistasjons- og lensmannsdistrikter, samt ved FEE (felles enhet).

Her forteller politidistriktet at brannsaker som ikke behandles som straffesaker, heller ikke blir rapport inn til DSB. I 2021 dreide det seg om hele 405 brannsaker.

 

 

Det er vel kanskje opplagt at de sakene som avgjøres som straffesak skal bli registrert hos

DSB, men hvordan forholder det sag med saker som avgjøres utenfor straffesak. Skal de føres på samme måte?

 • Alle tilfeller der det er åpnet etterforskning skal det innrapporteres. Dette vil POD minne politidistriktene på i vår fagdialog, sier

 

Noen foreslår at registrering i BL må bli et «må-punkt» dvs. at man ikke kan avslutte registreringen i BL før dette er gjort. Vil POD sørge for at dette blir gjort?

 • POD vil vurdere effekten av iverksatte tiltak før man setter i gang en slik prosess, sier

 

 

Et politidistrikt hevder at brannsaker kan registreres på forskjellige måter hos politiet. Hvilke måter er dette?

 • POD vil her henvise til det aktuelle politidistriktet, sier Skoglund.

 

 

Etter at KOMBRA AS henvendte seg til POD om saken, har POD sendt ut en forespørsel til politidistriktene for å gjøre en kartlegging. Hva vil POD konkret gjøre etter dette? Vil saken bli kontinuerlig fulgt opp slik at vi raskt kan se en bedring av brannårsaksstatistikken?

 • Som tidligere svart så antas det at antall innrapporteringer vil økes på sikt som følge av økt bevissthet og innføring av den beskrevne innrapportering i BL. Politidirektoratet vil følge opp og vurdere effekten av iverksatte tiltak i tiden fremover. Det er viktig for politiet å bidra med brannårsak til bruk i brannforebyggende arbeid, sier

 

 

KOMBRA vil følge saken om brannårsaksstatistikk nøye over lang tid. Første oppfølging vil bli i januar 2022. Da er det gått tre måneder siden mange av politidistriktene har meddelt POD at lokale rutiner er endret. Det bør synes på statistikken.

 

post@kombra.no

 

 

DSB har gjort svært lite på fem år for å bedre statistikken over brannårsaker

KOMBRA har tidligere dokumentert at politiets rapportering av brannårsaker til DSB har vært historisk lav de siste årene. Dette har også DSB selv dokumentert i 2016 da de var bekymret for at innrapporteringen i 2015 var på under 30 prosent. Den gang ba de POD om tiltak for å bedre innrapporteringen. Det gjorde POD, men statistikken er like dårlig i dag. Nå viser det seg at DSB ikke har gjort noe med saken på fem år til tross for at de hevder at statistikken er det viktigste verktøyet i det forebyggende arbeidet.

 

Tekst: Thor Kr. Adolfsen, KOMBRA AS

 

Avdelingsdirektør Jo Marius Ly med ansvar for statistikken for brannårsaker i DSB Foto: Anita Andersen (DSB)

Forskrift om dimensjonering av brannvesenet setter klare krav til kompetanse og kapasitet i det forebyggende arbeidet. Den sier bl.a. følgende:

 • 3-2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering

Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles.

Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser.

Ny forskrift er på gang og det settes også her krav til kompetanse og kapasitet i det forebyggende arbeidet. For å kunne drive et effektivt forebyggende arbeid, sier avdelingsdirektør Jo Marius Ly i DSB at god statistikk er viktig. Ly er avdelingsdirektør i DSB for Avdeling for forebygging og sikkerhet og har bl.a. ansvaret for statistikken over brannårsaker. Han ble ansatt i mars 2020. Dvs. at han har hatt direktørstillingen i ett år og åtte måneder. Når det gjelder statistikk over brannårsaker, har Ly presisert viktigheten av dette i tidligere artikler der han sier:

 • God brannstatistikk er det viktigste verktøyet vi har for å drive kunnskapsbasert forebyggende arbeid, sier Ly i DSB.

Lav innrapportering av brannårsaker har vært et problem i mange år. Dette er dokumentert i flere tidligere artikler. DSB dokumenterer det også selv i en invitasjon til dialogmøte med POD datert 14.09.2016. Her står det blant annet følgende:

Det er en utfordring at politiet rapporterer brannårsak på et mindretall av bygningsbranner. I 2015 rapporterte politiet brannårsak på under 30 % av disse.

 

DSB presiserer også her hvor viktig statistikken er med følgende uttalelse i dialoginvitasjonen:

 

Data om årsak til brann fra politiet til DSB danner et viktig grunnlag for nasjonale og lokale risikoanalyser og utforming av forebyggende og beredskapsmessige tiltak. I tillegg publiseres statistikk på bakgrunn av rapporteringen.

 

I dokumentasjonen fra 2016 ber DSB POD om en forklaring. På bakgrunn av henvendelsen har POD forespurt politidistriktene om hvorfor rapportering av brannårsaker til DSB er så lav. Politidistriktene forklarer dette med tungvinte løsninger som ikke benyttes i dag. Systemet for innrapportering er endret, men det er vanskelig å se noen forbedringer i antall innrapporterte brannårsaker i dagens statistikk slik tidligere artikler viser.

KOMBRA har bedt om all dokumentasjon mellom DSB og POD fra og med 2017 til og med dags dato (25.10.2021) pluss dokumentasjonen fra dialogmøtet i 2016. Den nevnte tilbakemeldingen er alt som finnes. Til tross for at DSBs avdelingsdirektør Johan Marius Ly uttaler at «statistikken er det viktigste verktøyet vi har for å drive kunnskapsbasert forebyggende arbeid», har ikke DSB foretatt seg noe på nærmere fem år enda statistikken siden den gang og frem til i dag ikke har vist noen særlig bedring.

I februar 2021, da pandemien fortsatt herjet, sa avdelingsdirektør Johan Marius Ly følgende i artikler publisert i Brennaktuelt og Brannmannen følgende. Da hadde han vært avdelingsdirektør i ett år.

Er DSB fornøyd med dagens innrapportering?

 • Etter DSBs erfaring så er det et klart forbedringspotensiale i forhold til denne innrapporteringen, sier Ly.

 

Dersom DSB ønsker å gjøre noe med situasjonen, hva vil DSB gjøre på kort og lang sikt? Når kan vi forvente betydelig bedre innrapportering?

 • På grunn av mange store prosjekter har DSB for tiden ikke kapasitet til å jobbe med denne problemstillingen, men det vil på sikt være naturlig å ha et samarbeid med Politidirektoratet om dette i forbindelse med blant annet økt digitalisering, sier Ly.

 

KOMBRA har stilt avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB følgende spørsmål, 28. oktober 2021:

Du har tidligere uttalt at «brannårsaksstatistikken er det viktigste verktøyet vi har for å drive kunnskapsbasert forebyggende arbeid». KOMBRA har dokumentert at DSB ikke skriftlig har foretatt seg noe overfor POD for å bedre statistikken på fem år. Du har hatt stillingen som direktør i ett år og åtte måneder med ansvar for statistikken uten å ta et skriftlig initiativ overfor POD. Hvordan forklarer du dette?

 

 • DSB har hatt muntlig dialog med Politidirektoratet om utfordringene med manglende rapportering på brannårsak. På grunn av håndteringen av pandemien har oppfølgingen av dette viktige arbeidet blitt forsinket, sier Ly.

 

 

post@kombra.no

COMMENTS