LARVIK KOMMUNE FÅR SVI FOR DÅRLIG BRANNSIKRING

LARVIK KOMMUNE FÅR SVI FOR DÅRLIG BRANNSIKRING

Som følge av brann i avfallscontainer ble det også brann i biblioteket i Larvik i november 2019. Avfallscontaineren var ikke godt nok sikret mente forsikringsselskapet KLP og avkortet forsikringsutbetalingen med 35 prosent. Larvik kommune godtok ikke avkortingen og gikk til sak, men tapte. Kommune må foreløpig avfinne seg med en avkorting på 35 prosent. Dommen blir anket.

Tekst: Thor Kr. Adolfsen

16. november 2019 oppsto det brann i biblioteket i Larvik. Brannen oppsto som følge av at en avfallscontainer var satt fyr på. En person er dømt for hendelsen. Det var en ulåst avfallscontainer på hjul utendørs som ble påtent. Sikkerhetsforskriftene fra forsikringsselskapene krever at avfallscontainere utendørs skal være låst eller plassert i låste skur. KLP Forsikring avkortet erstatningen for biblioteksbrannen med 1 380 000 kroner som tilsvarer 35 prosent av forsikringssummen. Larvik kommune måtte også betale saksomkostninger. Dette kan indikere at retten mener at Larvik kommune ikke burde gå til sak. KLP Forsikring ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunktet. Kommuneadvokaten i Larvik kommune, Mona Bartnes Fardal, opplyser til «Brannmannen» at Larvik kommune anker dommen.

Forsikringsselskapene har felles regler for plassering av avfallscontainere. Dette er nedfelt i selskapenes sikkerhetsforskrift. Teksten kan variere noe fra selskap til selskap, men dette er i hovedsak innholdet:

• Brennbart avfall og brennbart materiale som ligger fritt eller i avfallsbeholdere skal plasseres slik at brann i disse ikke kan smitte til byggverk og uansett plasseres minst fem meter fra yttervegg. I tillegg skal man unngå plassering under tak, i skur eller på overdekte lasteramper. Sjekk med ditt forsikringsselskap om hvilket avstandskrav som gjelder i din forsikringsavtale.
• Brennbart avfall og brennbart materiale kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst avfallsbeholder konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra enheten.
• Når brann oppstår som følge av brudd på disse sikkerhetsforskriftene, kan det føre til at erstatningen reduseres.

Larvik kommune argumenterte mot en avkorting bl.a. med at avfallscontaineren det er snakk om, som var plassert ved publikumsinngangen, var plassert ca. fem meter fra betongvegg, en ikke brennbar vegg. En brann i containeren ville derfor ikke ha smittet over til bygget. Larvik kommune mener også at man ikke kan innfortolke et krav om at den i tillegg skulle vært låst fast. De øvrige containerne var plassert ved personalinngangen. De var plassert under tak eller halvtak og inntil en brennbar vegg. Lokket var låst fast. Larvik kommune hevder at det ikke er uvanlig med en slik plassering av avfallscontainere, og uttaler at brannvesenet ikke påpekte plasseringen under sine inspeksjoner.
Rettens vurdering var bl.a. følgende:

Kommunen har stor grad av skyld. Den har ikke hatt stor nok bevissthet rundt det å etablere og etterleve rutiner knyttet til sikkerhetsforskriftene om avfallshåndteringen. Kunnskap om sikkerhetsforskriftene ble i liten grad overført nedover i systemet. Først etter brannen og brev med varsel om avkortning, sendte kommunen ute et notat til kommunalsjefer og virksomhetsledere om brannforebyggende tiltak knyttet til utendørs oppbevaring av avfall og brennbart materiale. Det ble også sendt et notat til alle leietakere i kommunale bygg om brannforebyggende tiltak.
Under rettens vurdering står også følgende:
Brann og redning, kommunens eget tilsynsorgan, fokuserte heller ikke på avfallshåndteringen på sine inspeksjoner. De påpekte ikke brudd med hensyn til plassering eller at mobile enheter skulle vært låst fast. Det gjaldt generelt i kommunen. Det har endret seg etter brannen.
Fredrik Messel er direktør i avdeling for Store Skader i Protector, et selskap som i likhet med KLP forsikrer mye offentlig eiendom. Han er fornøyd med at rettsapparatet er tydelig på forsikringsselskapenes rett til å avkorte.
– Det er bra at rettsapparatet er tydelig på selskapenes rett til å avkorte. Sikkerhetsforskriften om avfallscontainere er svært viktig å overholde. Mange branner starter nettopp i slike containere, sier Messel.

BRANNUTVIKLING
Brannutviklingen i containere kan variere avhengig av hva containeren er fylt med, om lokket er på, delvis åpent eller helt åpen, værsituasjonen og veggens oppbygging og materialbruk. Bildene viser brannutviklingen i en plastcontainer fylt med papp satt inntil en vegg med trepanel.

Bildet viser et forsøk der en plastcontainer fylt med papp er tent på. Prosessen tok ca. 03:30 minutter. Forsøket er gjort som et samarbeid mellom KRIPOS og Norsk brannvernforening (foto: Thor Kr. Adolfsen).

OFFENTLIG REGELVERK, VEILEDERE OG STATISTIKK

Offentlige lover og forskrifter gir ingen konkrete anvisninger på hvordan avfallsbeholdere, brønner og containere skal plasseres.

Norsk brannvernforening har en egen veiledning om temaet «Temaveiledning – Plassering av containere og avfallsbeholdere».

Statistikksystemet BRIS angir at det fra og med 2016 til og med 2020 var 1691 branner i avfallscontainere. Det er i snitt mer enn en pr. dag.

EKSEMPLER PÅ BRANN I AVFALLSCONTAINERE

Brann i avfallscontainere fører av og til til store skader. Her er noen eksempler:

Alle foto: Thor Kr. Adolfsen

Tårnåsen skole, 2010.

Åsgården skole, Åsgårdstrand 2010.

Torshov aktivitetshus, 2007.

Kongerød skole, Skien. 2008.

Birkelund skole, Arendal. 2008.

COMMENTS