ALVORLIGE BRANNER PÅ GRUNN AV EL-SPARKESYKLER Bergen hadde i vinter tre alvorlige branner i el-sparkesykler. Den siste i Strandgaten, som ligger i brannsmitteområdet, kunne fått store konsekvenser (foto: Gerd Johanne Braadland, NRK). 

ALVORLIGE BRANNER PÅ GRUNN AV EL-SPARKESYKLER 

Bergen har i vinter hatt tre alvorlige husbranner som har vært forårsaket av batterier i el-sparkesykler. Brannsjef i Bergen, Leif Linde er oppgitt over den manglende sikkerhetskulturen som utleiefirmaene har. I tillegg etterlyser han muligheter i lovverket til å regulere virksomheten bedre.  

Lars Brenden, 
Brann & Redning 

 

Den siste alvorlige brannen skjedde natt til 16. februar i Strandgaten i Bergen. Huset hvor batteriene til el-sparkesyklene var lagret ble totalskadet i brannen. Strandgaten ligger i brannsmitteområdet i Bergen og brannen kunne fått store konsekvenser. Tre leiligheter ble ubeboelige og flere personer ble hjemløse etter brannen.   

 

Både 23. og 25. desember brant det to i lokalene til utleiefirmaet Ryde i Bergen. 

Den første gangen i to litiumbatterier. Andre gang brant det i rundt 30 litiumbatterier. 

Brannvesenet vurderte da å pålegge selskapet å oppbevare batterier andre steder. 

Brannen 2. juledag førte til svekkelser i en bærebjelke i blokken hvor batteriene ble lagret, noe som medførte ferdselsforbud på adressen.  

 

  • Etter første brann gav Ryde oss en oversikt over alle bygg der sparkesykler blir oppbevart. Men bygget i Strandgaten har de ikke opplyst oss om, sier Linde.  

 

  • Det er skremmende hvor totalt fraværet av en sikkerhetskultur er, de kan ikke være sitt ansvar bevisst, sier brannsjefen. 

 

TETT OPPFØLGING 

 

I tillegg til de tre alvorlige brannene har det vært mange andre hendelser med brann og røykutvikling fra el-sparkesykler i Bergen. 

 

Etter brannene har Bergen brannvesen hatt en tett oppfølging av Ryde, men også av andre utleiefirmaer. 

 

  • Vi har besøkt alle utleiefirmaene og utført kontroller både på dagtid og i helger. Men problemet vårt er at lovverket for brann i seg selv ikke gir brannvesenet gode nok verktøy til å regulere dette. Det har derfor vært nødvendig å bruke internkontrollforskriften og ikke minst være tydelig overfor uteleiefirmaene om hvilket ansvar de har.  

 

1.april gjennomfører Bergen brannvesen en fagdag hvor de inviterer utleiefirmaer, politi, DLE, Arbeidstilsynet, kommunen og saneringsselskap for å informere om den risikoen som batterier i el-sparkesykler kan medføre.  

 

ØKENDE ANTALL BRANNER 

 

  • Vi håper dette vil øke bevisstheten rundt risikoen slik at firmaene blir flinkere til å tenke sikkerhet, sier Linde. 

 

Brannsjef Leif Linde ønsker nasjonale virkemidler for å redusere risikoen. 

 

  • Vi ser et økende antall branner med batterier og jeg ønsker at DSB setter seg inn i problemsstillingen og bistår brann- og redningsvesen med muligheter til å regulere virksomheten bedre. Bergen brannvesen er et stort brannvesen og vi har hatt muligheter til å bruke store ressurser på tett oppfølging, men dette kan vi ikke forvente av mindre brannvesen. Det må komme et nasjonalt virkemiddel som alle kan forholde seg til, sier Linde.      

 

 

FAKTA: 

Statistikken fra Bergen brannvesen for 14 branner i el-sparkesykler i 2021. Brannene har vært i ulike modeller og brannene har både skjedd ute, i bolig, i næringsbygg, i kontainer og i lager/verksted. 

 

DELER BEKYMRINGEN 

 

Avdelingsdirektør i DSB. Johan Marius Ly sier dette i en kommentar: 

 

  • DSB deler bekymringen til Bergen brannvesen både når det gjelder antallet branner knyttet til el-sparkesykler i Bergen og alvorligheten av disse. For å adressere denne utfordringen og sette søkelyset på forebygging av uønskede hendelser har vi invitert til et møte i juni med utvalgte utleiefirmaer, brannvesen og andre berørte myndigheter. Her vil DSB sammen med andre berørte myndighetene presentere og gjennomgå regelverket som ligger til grunn for sikker utførelse og drift av utleievirksomhet. Gjennomgangen vil inkludere utleieres risikoforståelse samt eventuelle behov for veiledning i regelverket som ligger til grunn for drift av virksomhetene. Dette inkluderer bla sikkerheten ved vedlikehold, ladning, lagring, mm av el-sparkesykler inkludert utfordringer knyttet til oppladbare litiumbatterier.  

 

COMMENTS