Halden Brannvesen

Halden Brannvesen

Med sine 640 km3 er Halden Østfolds største kommune hva areal angår. Byen med sine 27.582 innbyggere ligger syd-øst i Norge med grense mot Sverige både i øst, syd og vest. Grensekommunene på svensk side er Dals Ed, Tanum og den kanskje mer kjente Strømstad. I nord grenser byen mot kommunene Aremark, Rakkestad og Sarpsborg. I syd går riksgrensen midt i en av byens to fosser, Elgåfossen. I tillegg har byen Tistafoss, samt Brekke sluser som er nord-Europas høyest. Velkommen til Halden by og brannvesen.

Halden brannvesen med sine 34 heltidsansatte består av to seksjoner. Beredskapsavdelingen er naturlig nok den største. Forebyggende avdeling er inndelt i to seksjoner med henholdsvis forebyggende og feier.
Brannstasjonen finner vi i sentrum av byen, en forholdsvis stor og gammel bygning fra 1911.
Stasjonen i Halden er vel som mange andre eldre stasjoner rundt om i landet bygget for hest og vogn i sin tid med en litt kronglete utkjøring fra vognhallen med dagens moderne brannbiler.
Halden er ikke noe unntak hva gjelder dårlig kommuneøkonomi, så også her må gutta selv stå for mye av vedlikeholdet av stasjonen på vakt. Da ”Brannmannen” var på besøk så pågikk det maling av soverom ved beredskapsavdelingen.

I vindusfasaden på gateplan ut mot publikum hadde de laget en slags fagutstilling med både nytt og gammelt utstyr. Dette var ett kjempebra tiltak som både var informativt, samt at det frisket opp en ellers så grå fasade.
Konstituert brannsjef Jens Lindstrøm kunne fortelle at det snart ville komme en flatskjerm til utstillingen, for å kunne vise informative forebyggende filmer på.

Materiell
Siste tilskudd på kjøretøysiden var en flott 2005-modell BAS-bil på Scania chassis, som gutta var kjempefornøyde med. Ny tankbil er i bestilling etter at det er kjøpt brukt chassis som er under oppbygging på fabrikk i Sverige. Denne vil bli overlevert i mars i år.
På budsjettet for 2006 og 2007 er det avsatt midler til nytt høyderedskap, og arbeidet med innkjøp av denne er påbegynt.

Forøvrig har Halden overflateberedskap og liten utstyrspakke fra IUA for land og sjø.
Til å hjelpe seg på vannet har de stående på henger i vognhallen 1 Buster aluminiumsbåt, 1 Zodiac gummibåt og ett Hansabrett. I tillegg kan brannvesenet benytte havnevesenets båt som har innmontert brannpumpe og vannkanon.

Beredskap
Fra 1963 til og med 1996 hadde brannvesenet også ambulansetjenesten i kommunen. Da var det syv mann på vakt med tre ambulanser på stasjonen.
I dag er Halden er satt opp med en vaktstyrke på 4 +1 mann, basert på døgnvakter siden september 2005, en turnus som mannskapet er meget godt fornøyd med. Ordningen skal evalueres om et halvt år, men som brannsjefen sier så har trivselen økt, og han mener at effektiviteten har blitt bedre. Ulempen er at tiden til øvelser og fysisk fostring har blitt mindre.
Døgnvaktene er satt opp slik at hvert vaktlag er på vakt innen samme uke, for å kunne samkjøre øvelser på en grei måte. Mannskapene på frivakt bærer personsøkere for innkalling
Brannsjefen sier samtidig at det til tider kan by på problemer med lite personell tilgjengelig, spesielt i helgene. 

Noe spesielt kanskje er det at forebyggende avdeling ved behov er støttestyrke på dagtid, hvor en person står i beredskap for utrykningsstyrken. Alle ved forebyggende avdeling som er rekruttert fra beredskapsavdelingen, skal kunne dekke funksjonen støttestyrke som innbefatter stigebil og eventuelt bil nr.2 som ytterligere vannressurs. Det er utskrevet egen øvelsesplan for støttestyrke ved forebyggende avdeling.
Halden merker stor pågang av svenske brannmenn, og er kjempefornøyd med de tre svensker de i dag har. En av disse er i fast stilling

Tilleggsoppgaver
Halden har en hel del andre oppgaver enn kun brann og redning:
– All daglig flagging på Fredriksten Festning
– Vektertjeneste på havna
– Vaktmesteroppgaver, kopiering av sakspapirer til politiske utvalg og avfallshåndtering for rådhuset
– All offentlig flagging i Halden kommune
– Montering/demontering og lagring av julegater
– Teknisk vakt for Halden Sykehus
– Utrykninger til tyverialarmer for kommunale bygg
– Service av håndslukkere for næringsliv og private samt kommunale bygg
– Fylling av luftflasker for næringsliv og private
– Hittegodsoppbevaring av sykler for politiet
– Nedbørsmåling for Meteorologisk institutt
– Innbringing og oppbevaring av døde dyr
– Brannøvelser og foredrag for næringsliv og organisasjoner
– Kumtjeneste for vannverket

Største utfordringer
40 % av all farlig gods- trafikk i Norge går gjennom kommunen, derfor ser naturligvis Lindstrøm på dette som en av de største utfordringene de står ovenfor. Sarpsborg er vertskommune for IUA i regionen, mens Halden er utstyrt med liten pakke for land. Dette er utstyr for tre komplette kjemikaliedykkere.

Ellers har byen tre store verneverdige trehusområder, en atomreaktor samt at Norske Skog har tre store tanker med svoveldioksid. Tankanlegget består av tre tanker som hver rommer 49,1 tonn SO2 (svoveldioksid). Totalt kan det oppbevares 147,3 tonn SO2. Det oppbevares til enhver tid 40 og sjelden mer enn ca. 100 tonn SO2. Fylling av tankanlegget blir gjort fra tankbil.
ROS-analyse er gjennomført for farlig gods på vei, trehusbebyggelse, skogbrann, Rød herregård samt Nordic (teknisk sprit).

En større skogbrann på Aspedammen ifjor, 430 mål, var den største skogbrannen i Halden siden 1978 og krevde store ressurser. Her var bistand i tillegg til egne mannskaper fra Sivilforsvaret (den første FIG-gruppa i Norge ble etablert akkurat i Halden), Røde Kors, Strømstad brannvesen, Aremark brannvesen, Norske Skog, skogbrannreserven og mange frivillige.
Skogbrannreserven er en egen styrke med frivillige på 29 mann, som kan stille på kort varsel med diverse kjøretøyer som har god framkommelighet i ulendt terreng. Med andre ord en kjemperessurs ved hendelser i marka.

Samarbeid
Halden har slokkeavtale med Strømstad brannvesen og de er utstyrt med en svensk radio i bilen hvor de kan komme direkte i kontakt med svenske brannvesen for bistand.
Strømstad har ikke kasernert vakt. Byen har ca.11.000 innbyggere, men det oppholder seg 90-100.000 mennesker der om sommeren. Tidligere var Halden brannvesen ofte på utrykninger over grensen til Strømstad, i dag er det heller sjelden og vanligvis 1-2 ganger i året. Dette er mye på grunn av at Halden ikke lenger kjører på automatalarmer i Strømstad. 
Norske Skog har eget industribrannvesen og de fungerer som støttestyrke, hvorpå de har to samøvelser i året.

Øvelser og fysisk trening
Det er dårlig med øvelsesfasiliteter i Halden, så de bruker IF skadesenter i Hobøl og gjennomfører sine lovpålagte varme øvelser der. Tetteøvelser for farlig-gods gjennomføres hos Norske Skog, hvor de har laget en egen rigg med ulike rør. Med hensyn til øvelser, så mener brannsjefen at de øver alt for mye på det de kan, og alt for lite på det de kanskje er dårlige på.
Halden begynte i 2002 med fysisk testing av eget mannskap, en prosess som gikk knirkefritt.
I dag er alle i beredsskapsavdelingen godkjente røykdykkere, inkludert utrykningslederne.

På stasjonen har de ett godt utstyrt styrketreningsrom, hvor de gjennomfører fysisk testing.
Gymsal er det heller dårlig med, men behovet til mannskapet for ballspill løser de ved å leie seg inn hver onsdag i en idrettshall. Etter at den nye testen kom, er det også i Halden blitt allment akseptert å gå på styrketreningsrommet.

Kursing og framtidig utdanningsmodell
To mann fra utrykningsavdelingen driver ekstern kursvirksomhet i lag med forebyggende avdeling. De har en egen henger utstyrt med blant annet pulver og husbrannslange.
Til sammen ble det utfakturert for kr. 780.000 på kurs og tjenester i fjor.
Kursing av eget mannskap skjer ved Norges brannskole og målsetningen er beredskapstrinn 1 for alle konstabler.

Beredskapstrinn 2 får man når man skal tiltre en lederstilling, og man blir i den forbindelse satt tre uker på dagtid ved forebyggende avdeling. Dette er for å få en bredere kunnskap innen lover og regler, samt at utrykningsledere kan være stedfortredere for leder av utrykningsavdelingen ved behov.
Lindstrøm ser for seg en endring hva gjelder utdanningsmodell. Han har sansen for den nye SMO-utdanningen i Sverige, en 2-årig modell. Lindstrøm mener videre at åtte uker grunnutdanning for brannkonstabel i dag er alt for lite, fundamentet for stillingen blir for dårlig.

Forebyggende avdeling/ feierne
Forebyggende avdeling gjennomførte i 2005 191 tilsyn av totalt 233. Dette utgjør 82 % av målsetningen og brannsjefen anser dette som ett tilfredsstillende resultat med bakgrunn i bemanningen. Med fullsatt avdeling med fire stillinger var det planlagt gjennomført 100 % tilsyn, men i 2005 var de bemannet med 3,2 årsverk hvor det var en vikar og to i opplæring etter nyansettelser i avdelingen. Ingen omkom i brann i Halden i løpet av 2005.

Av feiervesenet er det gjennomført 1620 tilsyn og 5626 feiinger i 2005. I tillegg er det gjennomført 25 tilsyn etter pipebranner.
”Brannmannen” ønsker å takke for en flott omvisning av Halden by og brannvesen ved konstituert brannsjef Jens Lindstrøm, avdelingsleder beredskap Eyvind Aakerman og konstituert leder forebyggende Knut Wahlstrøm. Samt vaktlag 3 som velvillig stillte opp for billedtaking.
Vi ønsker Halden brannvesen lykke til i framtiden.


 

Fakta

Kjøretøyoversikt:
Mannskapsbil Scania 2005-modell med 3000 liter vann
Mannskapsbil Mercedes Benz 1988-modell med 2950 liter vann
Mannskapsbil Scania 1979-modell med 3000 liter vann
Stigebil Scania 1977-modell
Kommandobil Honda HR-V 2005-modell
Båthenger 1993-modell
Redningshenger 1984-modell
ATV 2005-modell

Utrykningsstatistikk 2005:
Bygningsbrann  34
Falsk alarm     5
Unødig alarm   93
Skogbrann     3
Brann i gress/ kratt  12
Bilbrann   10
Brann i campingvogn/ telt   3
Brann i fritidsbåt    1
Pipebrann   25
Annen brann   22
Brannhindrende tiltak  25
Trafikkulykke   23
Vannskade/ oversvømmelse 13
Akutt forurensning    8
Annen assistanse  64
Sum utrykninger           341

Andre oppdrag:
Rådhuset   732
Havna    366
Flagg Fredriksten  306
Sykehuset   19
-Totalt  oppdrag           1730

COMMENTS