Nye retningslinjer for søk etter savnede

Nye retningslinjer for søk etter savnede

Der har i mange år vært en pågående diskusjon om hvem som har ansvaret for søk etter omkomne. Ikke minst har det vært mye debatt om det økonomiske ansvaret som til tider kan bety betydelige utgifter jfr. Sleipnerulykken hvor man fant omkomne ett år etter at ulykken fant sted.

Inntil 21. desember i fjor har ansvaret for søk etter omkomne vært noe «spredt», i en blanding av blant annet politi og Hovedredningsentralene.

Justisdepartementet har nå besluttet å tillegge politiet et helhetsansvar for søk etter omkomne.
Ansvaret er lagt til politimestrene i Bodø og Stavanger, som dekker områdene henholdsvis nord og sør for 65. breddegrad.
Stortinget har for 2001 bevilget ca. 24 mill. kroner til bruk ved søk etter omkomne. Dette er et betydelig høyere beløp enn tidligere år (8 mill. kroner i 2000), og det viser at her har politikerne vært sitt ansvar bevisst og hørt på folkekravet som har vært reist i mange år.
På denne bakgrunn inviterte politimesteren i Stavanger berørte parter til et arbeidsmøte i Stavanger 31. januar. Blant de inviterte var alle politidistrikt sør for 65 breddegrad, Sjøforsvaret, noen firma som driver med ROV (undervannskamera/utstyr) samt de tre største redningsdykkerenhetene i Stavanger, Oslo og Bergen brannvesen.

Målsettingen for møtet var. 
Innspill til planverk 
Innspill til retningslinjer 
Informasjon til brukerne (politiet) 
Bedre takling av nye utfordringer 
Mest mulig lik handtering av søk etter omkomne

I 1999 ble der laget en NOU 16-1999 – Søk etter omkomne.
Denne NOU’en har tre hovedmomenter: Saklighet, likebehandling og forutsigbarhet.

Den påpeker også noen sider ved søk som: 
Viktigheten med å ikke risikere menneskeliv ved søk. Viktigheten med å påse at press fra pårørende/media, ikke fører til «sjansetaking».
Viktigheten med å kunne dokumentere/verifisere de søk som er gjort.
I tidligere år har der vært en del problemer for enkelte brannvesen å få økonomisk dekning for slike oppdrag, men dette ser nå ut til å komme i ordnede former.
Ved en redningsaksjon vil man følge tidligere prosedyrer som sier at offentlige instanser som eksempel brannvesenets redningsdykkerenheter, selv dekker sine utgifter. Men ved søk etter omkomne skal nå utgiftene dekkes fra de tildelte midlene som Bodø og Stavanger politidistrikt disponerer.
Det vil bli lagd retningslinjer for slike oppdrag. Det er nå viktig for de brannvesen som driver med redningsdykkertjeneste å til egne seg kunnskapen om dette, og formidle den videre til de aktuelle instansene man samarbeider med.

COMMENTS