RITS oppe til ny debatt

RITS oppe til ny debatt

I kjølvannet av brannen på Prinsesse Ragnhild har nedleggelsen av RITS- styrkene i Bodø, Bergen , Kristiansand og Oslo blitt tatt opp til ny debatt. Pr. i dag har kun Larvik brannvesen en RITS- styrke i Norge etter at de fire andre brannvesen sa opp avtalen på grunn av manglende kompensasjon fra Staten.

Bodø-, Bergen-, Oslo- og Kristiansand brannvesen sa opp avtalen om redningsinnsats til sjøs (RITS) på grunn av at Staten ikke ville gi en nødvendig kompensasjon for å opprettholde avtalen. I statsbudsjettet for 1999 er det bevilget kr. 500.000 til vedlikehold av kompetanse og utstyr samt dekning av reelle utgifter ved ulykker. Bodø, Kristiansand, Larvik og Oslo mener de vil trenge kr. 400.000 hver for å dekke sine utgifter. I tillegg kommer lønnskompensasjon for de 230 mannskapene som er opplært til tjenesten. Bare lønnskompensasjonen vil ligge på ca. tre millioner kroner årlig. 

Larvik brannvesen har underskrevet RITS- avtalen, men brannsjef Torbjørn Veseth er bekymret for framtidige ulykker. Vi klarer oss så vidt i dag, men så fort behovet for nytt mannskap melder seg har vi ikke råd til å videreutdanne disse. Jo lenger tid som går uten at noen skikkelig avtale blir gjort, desto farligere blir en brannsituasjon lignende den vi hadde om bord på Prinsesse Ragnhild, sier Veseth. Opplæringen av mannskap er alfa og omega. Derfor nytter det ikke å snu på krona når avtaler som dette skal fås i havn, understreker Veseth.

Brannsjef Terje Hansen i Kristiansand anser det som urimelig at Kristiansand skal betale for en beredskap som kommer hele kysten til gode. Hansen sier det er usikkert om Kristiansand brannvesen kan delta dersom det skulle oppstå en skipsbrann i distriktet. Kristiansand brannvesen har 24 mannskaper opplært til RITS- tjenesten, men det er to år siden disse ble skolert. Dessuten har halvparten av disse ikke trent med helikopter siden 1995.

I Bodø har man beregnet at det koster kr. 100.000 årlig å opprettholde RITS- kompetansen samt fornyelse og vedlikehold av materiell. De økonomiske rammer som Kommunaldepartementet har gitt, er altfor små til å opprettholde en forsvarlig beredskap, sier overbrannmester Fred- Ove Opsjøen i Bodø brannvesen. Vi er ikke i dag trent for å rykke ut med helikopter til en skipsbrann og derfor er innsatsmuligheten manglende helt fra Bergen til Barentshavet.

Så langt er det ingenting som tyder på at Staten vil bidra med nødvendige midler til å opprettholde avtalen med alle de fem brannvesen. Verken kommunalminister Odd Roar Enoksen eller statssekretær Per Olav Lundteigen er enige i kritikken som er fremkommet når det gjelder RITS- ordningen. Staten skal først og fremst bidra med midler til opplæring for de brannmannskaper som allerede er i beredskap. Det er ikke snakk om at Staten skal betale ekstra lønn til disse, det har vi ikke penger til å dekke, sier Lundteigen. Han sier at det er mulig at de kan øke budsjettet for RITS fra kr. 500.000 til kr. 700.000.
 

Publisert: 07-07-1999

COMMENTS