MHBR har ledig fast stilling som branningeniør/-inspektør.

MHBR har ledig fast stilling som branningeniør/-inspektør.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS har i overkant av 200 ansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap, hvorkommunene Alvdal, Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Åsnes,Elverum, Folldal, Rendalen Tolga og Tynset er eiere.
MHBR IKSforvalter brann- og redningstjenesten i eierkommunene og har en brannstasjon i hver kommune.

ER DU DEN VI TRENGER TIL Å JOBBE I BRANNFOREBYGGENDE
AVDELING?

Man behøver ikke å være brannkonstabel for å jobbe i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. For at
branner og ulykker ikke skal skje, trenger vi et godt forebyggende lag. Midt-Hedmark brann- og
redningsvesen IKS ønsker mangfold og derfor medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner,
livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi mener at inkludering og
mangfold er en styrke.

Fra 1. april 2023 har vi ledig 100 % fast stilling som branningeniør/-inspektør.
Kontorsted er ved brannforebyggende avdeling i Elverum. Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet i
våre eierkommuner.

Arbeidsoppgaver:
 Lovpålagte brannforebyggende oppgaver iht. brann- og eksplosjonsvernloven, for eksempel:
 Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, farer ved brann,
brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker.
 Gjennomføre brannforebyggende tilsyn.
 Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig
stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane.
 Andre brannforebyggende eller administrative oppgaver, for eksempel:
 Samarbeide med relevante aktører som kommunens byggesaksavdelinger eller
private virksomheter.
 Brannforebyggende arbeid rettet mot særskilte risikogrupper.
 Følge opp innkommende bekymringsmeldinger.
 Arbeide med innhold på våre hjemmesider (www.mhbr.no).
 Arbeide med innhold på sosiale medier (facebook+ instagram/ MHBR)
 Arbeide med Brannbamsen Bjørnis.
 Observere/delta på brannøvelser.
 Bistå i opplæring om brannvern.

Kvalifikasjonskrav (jf. brann- og redningsvesenforskriften § 40):
 Universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå, eller
 Yrkesutdanning som brannkonstabel heltid og kurs for utrykningsleder deltid (jf. brann- og
redningsvesenforskriften § 37 og § 41), eller
 Fagutdanning i samsvar med læreplan fastsatt for personell som skal utføre feiing og tilsyn
med fyringsanlegg (jf. brann- og redningsvesenforskriften § 38), eller
 Annen relevant fagskole- eller fagutdanning.

Det vil for øvrig bli lagt vekt på:
 Særlig stor interesse for brannforebyggende arbeid
 Erfaring innen informasjon og/eller markedsføring eller relevant praksis
 Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 Kontakt og tillitsskapende
 Gode datakunnskaper
 Engasjement
 Kreativitet, positivitet og serviceinnstilling
 Personlige egenskaper og egnethet

Vi skal møte innbyggerne med tidsriktige tjenester, god service og kan tilby et høyt faglig miljø med
muligheter for kompetansehevning.

Stillingen avlønnes iht. avtale. Tilsettingen skjer forøvrig i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og
reglement. Vandelsattest må fremlegges ved tilbud om jobb jf. Brann- og eksplosjonsvernloven §18.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos:
Trond Joar Kjenstadbakk – brannsjef, tlf. 479 77 161 eller trond.joar.kjenstadbakk@mhbr.no
Knut Bjørnseth – avd.leder. tlf. 924 99 011 eller knut.bjornseth@mhbr.no

Søknad med kortfattet CV sendes til: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, Kirkevegen 75, 2413,
Elverum eller e-post: post@mhbr.no

Søknadsfrist: 27. januar 2023
Søknadspapirer vil ikke bli returnert.