Årsmøte/Seminar Norsk redningsdykkerforum

Årsmøte/Seminar Norsk redningsdykkerforum

31. August ble det avholdt årsmøte og seminar i Stavanger for Norsk redningsdykkerforum. På programmet sto Arbeidstilsynets høringsforslag til ny dykkerforskrift sentralt, ved siden av aktuelle temaer som blant annet søk etter antatt omkommet (SEAO) og koordinering av beredskapsressurser fra HRS.

Ny styresammensetning

Årsmøtet godkjente ny styresammensetning. Det nye styret består nå av følgende personer:

Leder: Morten Holtberget (Oslo)

Nestleder: Kjetil Nilsen (Rogaland)

Styremedlem: Stian Hausvik (Bergen)

Styremedlem: Bjørn Stenvold (Tromsø)

Styremedlem: Gøran Mathisen (Alta)

Styremedlem: Tomas Pettersen (Trøndelag)

 

Ny forskrift
Arbeidstilsynet var tilstede med en representant som presenterte arbeidet med det nye høringsforslaget. Her fikk medlemmene muligheter til å komme med direkte innspill som kunne være med å påvirke innspurten og sluttføringen med dette viktige arbeidet. I disse dager jobber Arbeidstilsynet med å fullføre en forskrift som skal regulere all dykking innaskjærs i Norge. Det har vært mange bransjer å ta hensyn til i prosjektet og kartleggingen og kompromissløsningene underveis har vært helt nødvendig for å ivareta de mange ulike interessene fra de ulike yrkesdykkergruppene. Arbeidstilsynet har til hensikt å publisere ny forskrift 01.01.2018. Norsk redningsdykkerforum har utarbeidet høringssvar til høringsforslaget som ligger ute. Er du interessert kan du lese dette på NRFs hjemmesider.

Om seminaret for øvrig
Seminaret i Stavanger var satt opp med foredragsholdere som tok opp aktuelle temaer. Blant andre holdt nestleder Kjetil Nilsen et interessant innlegg om overflateforsynt dykking som vi etter alt å dømme må kunne forvente mer av i fremtiden, skal vi tro retningen som viser seg i høringsutkastet til ny forskrift.

Henrik Litland holdt også et foredrag om Hvidsten-ulykken fra i sommer. Dette for å rette søkelys på samspillet av beredskapsressurser koordineres fra HRS når en hendelse kategoriseres som hendelse til sjøs, men hvor landbaserte enheter fremdeles kan være til stor nytte. Foredraget synliggjorde et behov for å få på plass et tettere samarbeid med HRS for å kunne disponere nødvendige ressurser på en bedre måte i fremtiden. Per dags dato kan det virke som at HRS ikke sitter på god nok oversikt over hvilke ressurser de har tilgjengelig gjennom nødetatene. Å bidra til å gi HRS en oversikt over nasjonale redningsdykkerressurser vil i første omgang være et steg i riktig retning.

Fremtiden
I fremtiden vil NRF ha forsøke å oppnå et tettere samarbeid både med DSB og HRS for å invitere til samarbeid for et bedre nasjonalt beredskapssystem ved drukningsulykker. NRF håper på å kunne være en pådriver for et forbedret samvirke på tvers av sivile beredskapsaktører som kan bistå med kapasiteter ved drukningsulykker.

Neste årsmøte/seminar
Neste årsmøte/seminar vil avholdes allerede i januar. Dette blir gjort for å ajourføre regnskap og budsjett med kalenderåret. NRF er i dialog med Gjøvik brannvesen for å se på muligheten for å avholde arrangementet i byen langs Mjøsas beste vestkant. Håper på å treffe flest mulig medlemmer igjen da.

 

COMMENTS